Skip to main content
La participació en aquesta Promoció “SORTEIG CAP D’ANY 2020” implica el coneixement i l’acceptació per part del participant de les presents bases i condicions. Qualsevol violació a les mateixes o als procediments o sistemes aquí establerts per a la realització del present concurs implicarà la immediata exclusió de les mateixes i/o la revocació dels premis.
1.- DE L’ORGANITZADOR: L’organitzador de la present Promoció és SOMLAGROSSA.CAT amb domicili situat AV. FRANCESC MACIÀ 59 de VILANOVA I LA GELTRÚ.
2.- DEL TERMINI DE LA PROMOCIÓ: La present promoció començarà el dia 22/10/20 i regirà, excepte modificació de les presents bases i condicions, fins al dia 30/11/20, data que es realitzarà el sorteig.
3.- DELS REQUISITS PER A PARTICIPAR – DEL PARTICIPANT: Podran participar totes aquelles persones físiques, que compleixin les especificacions i condicions detallades en la present clàusula. L’ORGANITZADOR estableix com a condició per a ser considerat PARTICIPANT:
Ser seguidor de les nostres pàgines de les xarxes socials Facebook i/o Instagram @somlagrossa_cat.
Donar-li a “m’agrada” a les publicacions corresponents.
Escriure com a comentari 3 dels números que apareixen en la nostra web https://somlagrossa.cat.
Escriure i etiquetar el nom de tres persones amb les quals compartiria un premi de la Grossa. Per cada comentari vàlid, segons les condicions anteriors, s’obtindrà una participació per al present sorteig. Es podrà participar tantes vegades com es vulgui en les dues xarxes socials (Facebook i Instagram) en les quals tindrà la promoció d’aquest sorteig

Tot tipus de reclam referit a la inclusió i/o participació en el sorteig per part del PARTICIPANT haurà de ser efectuat, en forma expressa, indefectiblement fins als cinc dies anteriors al sorteig, vençut aquest terme no serà acceptat reclam cap. Queden exclosos del present sorteig i per tant no podran participar d’aquest, persones amb diagnòstic mèdic de l’àmbit de la ludopatia o problemes amb el joc, menors d’edat o persones amb problemes d’alineació mental.

4.- DEL LLOC I DATA DEL SORTEIG: El sorteig corresponent a aquesta promoció es realitzarà el dia 30/11/19 a les 12.00 hores mitjançant programa informàtic o app oportuns d’accés públic.

5.-PROCÉS DE NOTIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ DE PREMIS: El PARTICIPANT que resulti guanyador serà notificat a través de les xarxes socials corresponents al sorteig. Una vegada notificat d’aquest, haurà de presentar-se en el domicili de l’ORGANITZADOR o comunicar-se a través dels mitjans electrònics: lagrossa@somlagrossa.cat, whastapp 693711954, acreditant la seva titularitat i identitat, dins dels deu (10) dies hàbils posteriors a la comunicació pública per a sol·licitar el seu premi, i coordinar el lliurament. L’ORGANITZADOR lliurarà al guanyador una constància de presentació, la que serà considerada com a prova vàlida als efectes anteriorment assenyalats. Si el guanyador del sorteig no es fes present dins del termini indicat i en les condicions anteriorment fixades i/o no acredités la seva condició de tal, l’ORGANITZADOR procedirà a la realització d’un nou sorteig si es considera oportú, no tenint est cap dret a reclam posterior de cap naturalesa. L’ORGANITZADOR podrà en conseqüència, disposar lliurement del mateix o bé declarar desert aquest premi. És condició essencial del GUANYADOR acreditar mitjançant còpia del DNI en cas de enviament electrònic o mostrar físicament el DNI en cas de presència en domicili de l’establiment.

6.- DELS PREMIS: Hi haurà un (1) guanyador per a cada xarxa social en la qual s’habilita aquesta promoció (Facebook i Instagram), tenint dret a un sol premi. Els premis d’aquesta promoció són els següents: un TARGETA REGAL SOM per a poder triar 1 bitllet de la Grossa dels disponibles en la web https://somalgrossa.cat. Les despeses de transport, instal·lació i/o posada en marxa dels aparells electrònics sortejats, com així també tota una altra despesa addicional i/o tràmit que no es trobi previst en les presents bases i condicions seran exclusivament a càrrec del participant. En cas d’aplicar-se l’impost sobre els premis (Llei XX) serà a càrrec dels participants que resultin guanyadors. L’ORGANITZADOR no atorga garantia de qualitat, evicció ni vicis rehidibitoris dels premis. La probabilitat matemàtica d’adjudicació de premis dependrà de la quantitat de participants intervinents i de la quantitat de números de participació que l’ORGANITZADOR atorgui conforme les condicions establertes en la clàusula XXX. La probabilitat matemàtica d’adjudicació dels Premis sorgeix de la següent fórmula P (%)=(Q/C)x3, on Q representa la quantitat de premis i C la quantitat de números assignats als participants que compleixin amb les condicions establertes en el present plec. Per tant, en cas que Q=3 i C=5000, la probabilitat resultaria 3/5000×100=150. La probabilitat informada és merament il·lustrativa i a tall d’exemple, atès que no és possible conèixer prèviament que quantitat exacta de nombres de participacions del present sorteig. Els premis assignats i no reclamats en el terme establert en el present, si hi hagués, quedaran en poder de l’ORGANITZADOR, qui determinarà el destí que els donarà.

7.- DE LES AUTORITZACIONS: Qui resulti guanyador d’aquesta promoció, autoritza expressament l’ORGANITZADOR (SOMLAGROSSA.CAT) i als qui aquest designi per a la publicitat, a difondre única i exclusivament el seu nom i/o perfil de les xarxes socials amb les quals ha participat en el sorteig, amb les finalitats publicitàries, en els mitjans de comunicació, pàgina web de l’ORGANITZADOR i tota una altra forma que consideri convenient, sense límit de temps i sense cap cost per a l’ORGANITZADOR.

8.- MODIFICACIONS: La present promoció podrà ser suspesa, cancel·lada i/o modificada totalment o parcialment, en qualsevol moment, al sol arbitri de l’ORGANITZADOR, prèvia notificació a través dels mitjans de comunicació massiva, i sense dret a cap reclam per part dels participants. L’ORGANITZADOR és l’òrgan inapel·lable que interpretarà totes i cadascuna de les qüestions que se suscitin en relació amb les presents bases i condicions.

9.- DE LES PROHIBICIONS – RESPONSABILITAT: Es deixa expressament establert que, en cap cas el participant que resulti guanyador d’aquesta promoció podrà canviar o sol·licitar el bescanvi del premi obtingut per diners en efectiu. Així mateix l’ORGANITZADOR partiona qualsevol tipus de responsabilitat pels accidents que poguessin ocórrer durant el trasllat dels premis, atès que la seva actuació com a ORGANITZADOR finalitza amb el lliurament del premi sortejat al PARTICIPANT que resulti guanyador d’aquest.

10.- DE LES LLEIS APLICABLES Aquesta promoció es considerarà emesa conforme a les lleis aplicables en el territori nacional. Amb caràcter general legals que d’ella sorgissin, seran interpretats i executats conforme i d’acord amb les disposicions i tribunals d’aquest país. Per al cas de contesa judicial sobre la interpretació i compliment de cadascun dels termes de les presents Bases i Condicions, serà competent únicament les justícia civil i comercial de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú del mateix nom, amb expressa renúncia dels PARTICIPANTS a tot un altre fur o jurisdicció que pogués correspondre-li.

El fet de participar en la present promoció, implica el coneixement i acceptació sense condició ni cap reserva, per part del PARTICIPANT, de totes i cadascuna de les clàusules integrants en les BASES i CONDICIONS, sense dret a reclam de cap naturalesa.

Vilanova i la Geltrú, 20/10/2020.

* En aquesta promoció i sorteig tot participant exonera per compliment a Facebook i Instagram de tota responsabilitat. Així com es garanteix que no està promocionat, patrocinat o administrat per Facebook i Instagram, ni tampoc estan associats a aquest.

Carrito